Tjenesteavtale

For tjenester fra Resultify

og Pixelant (juridisk navn i Norge: LiliO Europe, org.nr. NO 914066220, et heleid datterselskap av Resultify AB, Malmö), heretter kalt «Leverandøren» og kunden, heretter kalt «Kunden».

 

1 Definisjoner

Avtalen: Selve avtaledokumentet med evt. Vedlegg.

Produkt: Løsningen Leverandøren leverer til Kunden.

Tilleggsdokumentasjon: Pristilbud, kravspesifikasjon, ordrebekreftelse, sider på leverandørens nettsted, o.a., som beskriver hvilke produkter / tjenester som skal leveres.

Tjeneste: Den bistand eller webhosting som leveres under denne Avtalen.

Webhotell: Lagringsplass for filer tilgjengelig over Internett på Leverandørens server. Inkluderer vanligvis også e-post-, FTP- og HTTP-tjenester.

2 Avtalens omfang

2.1 Leveransens omfang

Avtalen gjelder alle Leverandørens produkter og tjenester for Kunden.

Kunden gir Leverandøren i oppdrag å levere produkter/tjenester som angitt ovenfor og med innhold og innenfor tidsrammer som angitt i evt. tilleggsdokumentasjon.

3 Vedlikehold – service

Kunden kan inngå særskilt avtale med Leverandør om vedlikehold, drift, service og support. Leverandøren står fritt til å benytte underleverandører til slike oppgaver.

4 Prosjektgjennomføring

For gjennomføring av oppdrag skal partene arbeide i henhold til denne avtalen og det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen. 

5 Risiko

Leverandøren har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instrukser dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler. Det forutsettes at Kunden har kopi av eget grunnlagsmateriale.

6 Rettigheter 

Kunden har opphavs- og eiendomsretten til Produktet Leverandøren er gitt i oppdrag å utvikle. Dog har Leverandøren rett til fritt å benytte opparbeidet kunnskap og generelle grafiske elementer (design), samt tekniske standardfunksjoner (generelle klasser), i andre prosjekter.  

Leverandøren har videre eksklusive rettigheter til servere, programvare, dokumenter, metodemateriell, sjekklister, maler, administrasjonsverktøy eller liknende som er brukt ved utvikling av Produktet eller levering av Tjenesten og ved øvrig gjennomføring av oppdraget. Dette gjelder også eventuelle forbedringer som gjøres i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget.

Kunden har en ikke-eksklusiv bruksrett til materiale som er brukt til gjennomføring og utvikling i den utstrekning dette inngår i oppdraget. Materialet stilles til Kundens disposisjon i den forfatning det forefinnes, og vil ikke bli oppdatert av Leverandøren uten at særskilt avtale om dette er inngått.

7 Oppdragsendringer og samarbeidsforhold

7.1 Endringer og tillegg

Alle forespørsler om endringer eller tillegg til det som er avtalt i tilleggsdokumentasjonen skal skje skriftlig og være godkjent av bemyndiget person hos Kunden.

Leverandøren skal vurdere konsekvensene av ønsket endring/tillegg og skal gi skriftlig tilbakemelding til Kunden innen rimelig tid.

7.2 Møter

Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre virkedagers varsel for å drøfte forhold som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

8 Levering og godkjennelse

Levering skal skje i samsvar med fremdriftsplan som beskrevet i tilleggsdokumentasjonen. 

På leveringsdagen skal Leverandøren gi Kunden skriftlig melding om at ytelsene som er spesifisert er levert. 

På leveringsdagen går risikoen for Produktet over på Kunden. Risiko for Produktet medfører ansvar for nødvendig sikkerhetskopiering.

Kunden skal omgående etter leveringsdagen og senest innen 14 dager, gjennomføre en test av Produktet i samarbeid med Leverandøren. Dersom Kunden mener at disse testene viser at Leverandørens ytelser ikke er i samsvar med det som er avtalt, må skriftlig varsel sendes Leverandøren innen én uke fra avslutning av testen med angivelse av de forhold som gjør at Kunden ikke vil godkjenne leveransen.

Leverandøren forplikter seg til å rette de påpekte forhold så snart det er mulig.

Dersom de påpekte forhold må anses uvesentlig for Kundens bruk av Produktet skal leveransen likevel godkjennes.

9 Kundens plikter

9.1 Generelle plikter

a. Kunden plikter å informere Leverandøren om endringer i forretnings- og bopelsadresse, samt e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse eller e-postadresse uten å varsle Leverandøren, og Kunden derfor ikke mottar meldinger som Leverandøren sender Kunden, anses Kunden allikevel for å ha mottatt meldingen.

b. E-post fra Leverandøren skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Leverandøren kan godtgjøre at en slik e-post har blitt sendt.

c. Kunden skal holde alle passord som gir adgang til administrasjon og/eller bruk av Leverandørens tjenester hemmelige.

9.2 Plikter for domener

a. Kunden plikter å overholde gjeldene regler for domenene. All bruk av domenener skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnpolitikk.

b. Kunden har ansvar for at domenene som registreres ikke krenker tredje parts rettigheter (f.eks. varemerker).

c. Ved bestilling av domenenavn binder Kunden seg til kjøpet for hele gyldighetstiden.

d. Kunden godkjenner at domenenavn som er registrert av Leverandøren for Kunden, men som ikke betales av Kunden innen 2 måneder, kan overdras til Leverandøren. Kunden har ingen rett til å benytte domenenavnet før det er betalt.

e. Enkelte domenetyper registreres gjennom underleverandøren Domeneshop AS. Ved registrering og eierskap av slike domener levert av Leverandøren aksepterer Kunden de tilhørende vilkårene tilgjengelig på: www.domeneshop.no/terms.cgi  

9.3 Plikter for webhotell

a. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjonen som ønskes etablert på eget webhotell. Alt innhold som legges ut på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

b. Kunden skal påse at ikke noe materiale som legges ut på serveren krenker lover og opphavsrettslige bestemmelser.

c. Kunden skal heller ikke legge ut materiale som dekkes av betegnelsene «warez», «IRC», «pornografi» eller materiale som kan skade serveren eller personer (fysisk eller psykisk).

d. Kunden er ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

e. Kunden skal holde Leverandøren skadeløs for et hvert krav fra tredjemann som rettes mot Leverandøren vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens internettområde.

f. Kunden skal holde seg orientert om forbruket av lagrings- og båndbreddekapasitet på serveren. Dette kan gjøres ved at Kunden med jevne mellomrom besøker kontrollpanelet for webhotellet på www.example.com/cpanel (hvor example.com er Kundens domene på Leverandørens server).

g. Kunden skal ikke laste opp programvare som belaster serveren mer enn det Leverandøren etter skjønn regner som vanlige belastninger ved normal bruk.

h. Å sende ut spam/søppelpost er ikke tillatt. All e-postmarkedsføring må holdes innenfor Markedsføringsloven. All masseutsendelse av e-post må basere seg på et dokumenterbart eksisterende forhold til mottakeren hvor mottakeren ikke har bedt om å bli utelatt fra utsendelser. Kunden skal ikke bruke noen tjeneste levert av Leverandøren til masseutsendelse av uønsket e-post. Kunden skal heller ikke bruke noen tjeneste eller e-postliste fra tredjepart for å sende ut uønsket e-post med det mål å generere nye kunder, svar eller besøk til nettsted eller e-postadresser levert av Leverandøren.

i. Brudd på pliktene over gir Leverandøren rett til å stenge Kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

j. Hvis Leverandøren legger opp informasjon på Kundens webhotell på oppdrag fra Kunden er Kunden ansvarlig for informasjonen Kunden har gitt til Leverandøren følger de ovennevnte punktene (9.3a-i).

10 Leverandørens plikter

10.1 Generelle plikter

a. Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i priser og tjenester i god tid før endringen inntreffer.

b. Leverandøren skal varsle og informere Kunden primært gjennom e-post. 

10.2 Plikter for domener

a. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for problemer direkte relatert til domenet. Brukerstøtte som ikke relaterer seg til domenet direkte (f.eks. oppsett og bruk av tredjeparts DNS-server) har vanlig timepris.

b. Ønsker Kunden å flytte domenet vekk fra Leverandørens kontroll skal Leverandøren bistå med dette, og hjelpe til med de deler av flytteprosessen som Kunden selv ikke har tilgang til.

10.3 Plikter for webhotell

a. Kunden skal ha tilgang til sitt område på serverne som Leverandøren til en hver tid benytter.

b. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett.

c. Leverandøren skal yte brukerstøtte pr. e-post for direkte serverrelaterte problemer. Brukerstøtte som ikke relaterer seg til serveren direkte (f.eks. problemer med egeninstallerte PHP eller CGI-script) har vanlig timepris.

d. Leverandøren skal sikre at serveren vil være tilgjengelig for brukerne uten nettverksproblemer som gir 100% packet loss 99% av hver kalendermåned.

e. Leverandøren skal planlegge og informere om brudd i forbindelsen eller nedetid på serveren som skyldes nettverks- eller programvareoppgraderinger eller utskifting av utstyr. 

f. Kunden skal motta varsel om planlagte brudd i forbindelsen eller planlagt nedetid på serveren pr. e-post så lang tid i forveien som mulig. Leverandøren skal tilstrebe at dette skjer minst 12-24 timer i forveien.

10.4 Plikter ved andre timebaserte ?eller pristilbudsbaserte tjenester

a. Basert på Kundens prosjektbeskrivelse skal Leverandøren ved timebetalte prosjekter ved prosjekter med antatt timetall over 6 timer presentere Kunden med et time- og utgiftsestimat. Først når Kunden skriftlig godkjenner time- og utgiftsestimatet kan arbeidet begynne, dersom ikke annet er avtalt. Skriftlig godkjenning kan gis pr. e-post.

b. Ved pristilbudsbaserte tjenester er pristilbudet bindene i 3 måneder, der ikke annet er angitt.

c. Ved pristilbudsbaserte tjenester gjelder pristilbudet for arbeidet slik det er beskrevet i beskrivelsen levert av Leverandøren. Ved utvidelser eller innskrenkinger av prosjektbeskrivelsen (og dermed omfanget av prosjektet) kan Leverandøren i samarbeid med Kunden endre pristilbudet.

11 Overdragelse

11.1 Overdragelse av domene

Kunden er rettighetshaver til de domener som tilhører ham/henne, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et andre der det ikke strider mot andre deler av denne avtalen. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om domeneadministrasjon, webhotell o.l.

11.2 Overdragelse av webhotell ?og andre tjenester

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten samtykke fra Leverandøren. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for de tjenestene som er bestilt.

12 Vederlag og betalingsbetingelser

12.1 Generelt

a. For design- og utviklingsoppdrag som omfattes av denne Avtalen, skal Kunden betale vederlaget som fremgår av godtatt pristilbud, prosjektbeskrivelse, e.l. Eventuelle kostnader forbundet med installasjon, oppstart av drift, nye versjoner skal fremgå av tilleggsdokumentasjonen.

b. Der ikke annet er avtalt, gjelder en timepris for utført arbeid på mellom NOK 750 og 950 pr. time eks. mva. Prisnivået avhenger av kundens brukerstøtteavtale og tidligere fakturaer.

c. Regelmessige avgifter (slik som for webhotell og domene) faktureres forskuddsvis.

d. Regelmessige avgifter faktureres for en periode på 12 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren forbeholder seg retten til å utstede delfakturaer for arbeid i løpet av prosjekter.

e. Vederlag forfaller til betaling senest 15 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med prosentsats etter lov om forsinkelsesrenter. Renten legges per 31.12 til hovedstolen, slik at nytt grunnlag dannes for renteberegningen.

f. Ved forsinket betaling vil Kunden bli avkrevd et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen. 

g. Dersom betaling fortsatt uteblir 14 dager etter varsel, kan Leverandøren deaktivere tjenesten.   

h. Ved reaktivering av en deaktivert tjeneste påbeløper et reaktiveringsgebyr på NOK 1500.

12.2 Endringer i vederlag

a. Økninger i pris kan endres med 3 måneders varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall.

b. Ved endringer av merverdiavgift, tollsatser eller andre forutsetninger for prisfastsettelsen ved avtaleinngåelsen, kan Leverandøren foreta prisendring med umiddelbar virkning.

c. Diett og reisekostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av denne Avtalen, belastes Kunden etter statens satser. 

d. Leverandøren har salgspant i alle ytelser inntil full betaling har skjedd.

e. Alle priser oppgitt i denne Avtalen, på Leverandørens webside, dokumenter og skriftlige meddelelser er eks. MVA, så lenge annet ikke er utrykkelig oppgitt.

12.3 Overskridelse av kapasitetsgrense

Leverandøren kan fakturere for ytterligere kapasitet eller påløpte kostnader dersom Kunden bruker mer enn avtalt kapasitet for Kundens webhotellavtale. Dette inkluderer bl.a. diskplass og månedlig trafikk.  

13 Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

a. Partene skal bevare taushet om og holde konfidensielt alle opplysninger og materialer som er merket konfidensielt, samt opplysninger om personlige forhold, opplysninger som er til skade for en av partene eller som kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet.

b. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene om taushetsplikt og at det ikke skjer en utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon.

c. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter at Avtalen er opphørt og etter at ansatte eller andre fratrer sin tjeneste hos en av partene.

14 Force Majeure

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forhold som ligger utenfor hans kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, spenningsvariasjoner, krig, krigshandlinger, streik, lockout, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelser fra Leverandøren.

15 Vanhjemmel

a. Dersom Leverandørens ytelse krenker andres opphavsrett eller andre rettigheter regnes det som en rettslig mangel. Reises slike krav fra tredjepersons side har Kunden plikt til å gi Leverandøren skriftlig underretning uten ugrunnet opphold om kravet dersom han vil gjøre sin rett etter dette punkt gjeldende.

b. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeperson på grunnlag av opphavsrettskrenkelse m.v. som har sammenheng med noen del av leveransen etter denne Avtalen, plikter Leverandøren for egen regning å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunktet Leverandøren overtar saken plikter Kunden mot særskilt godtgjørelse å bistå Leverandøren men vil ikke opptre på egen hånd under eventuell rettssak.

c. Dersom det oppstår tvist mot Kunden eller Leverandøren for krenkelser av rettigheter som er en forutsetning for denne Avtalen, kan Leverandøren velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Leverandørens mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Leverandørens oppfordring returnere den omhandlende del og gis forholdsmessig refusjon. Ved refusjon gjøres rimelig fradrag for den nytte Kunden har hatt.

d. Ut over dette kan Kunden ikke gjøre ansvar gjeldende ovenfor Leverandøren som følge av vanhjemmel.

16 Reklamasjon, mislighold 

16.1 Reklamasjon

Reklamasjoner i forbindelse med påstått mislighold av denne Avtalen må skje skriftlig og umiddelbart etter at parten fikk kjennskap til misligholdet.

16.2 Mislighold fra Kundens side

a. Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.

b. Dersom Kunden ikke leverer materiale innen fastsatte tidsfrister, vil dette få de konsekvenser som er angitt i tilleggsdokumentasjonen.

c. Ved betalingsmislighold løper forsinkelsesrenter. Ved betalingsmislighold kan også Leverandøren stoppe løpende ytelser i forbindelse med denne og andre avtaler med Kunden.

d. Leverandøren har krav på å få dekket eventuelt tap som følge av mislighold fra Kundens side. 

16.3 Mislighold fra Leverandørens side

a. Det foreligger mislighold fra Leverandørens side dersom han ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. 

b. Leverandøren kan dog ikke holdes ansvarlig for nettverksproblemer som oppstår mellom datasenteret hvor serveren står og brukeren. Hvor vidt serverens utilgjengelighet er utenfor Leverandørens ansvarsområde, som beskrevet ovenfor, bestemmes av Leverandøren i samarbeid med underleverandører.

c. Det foreligger heller ikke mislighold dersom avviket fra den avtalte ytelse skyldes Kundens forhold.

d. Dersom ytelsene ikke oppfyller spesifikasjonene i tilleggsdokumentasjonen foreligger det en mangel. Kunden kreve at Leverandøren utbedrer mangelen ved å gjøre rettinger, endringer eller lignende for at spesifikasjonene skal oppfylles. 

17 Heving 

a. Avtalen kan heves dersom en av partene i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen og forholdet ikke er rettet innen 30 dager fra skriftlig varsel. Heving for deler av leveransen kan gjøres gjeldende, dersom det ikke gjør øvrige leveranser ubrukelig for Kunden.

b. Leverandøren har rett til å heve Avtalen dersom forfallstidspunkt for betaling oversittes helt eller delvis med 30 dager. Det samme gjelder hvis Kunden går konkurs, begjærer akkord, innstiller sine betalinger eller på annen måte ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor leverandør.

18 Erstatning

a. Kunden kan ikke kreve erstatning, ut over det som er utrykkelig nevnt i denne Avtalen. 

b. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvensskader, ansvar for driftsavbrudd, avsavns tap, tapte kontrakter, tap av data, tap av goodwill eller lignende.

c. Ved mindre enn 99 % tilgjengelighet p.g.a. ikke-planlagte brudd i forbindelsen til serveren i løpet av én (1) måned vil Kunden få refundert prosenter av det den har betalt for den aktuelle måneden etter følgende fordelingsnøkkel:

95–99% tilgjengelighet = 25% refusjon
90–94,9% tilgjengelig = 50% refusjon
89,9% eller lavere = 100% refusjon

Dette skal utgjøre det fulle og maksimale ansvar for Leverandøren i forhold til nedetid/redusert tilgjengelighet.

d. For annen type ansvar, skal Leverandørens totale erstatningsansvar, uansett grunnlag, ikke overskride det beløp Kunden allerede har betalt innenfor Avtalens ramme det siste år.

19 Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan overdras eller overføres til andre og dette kan ikke nektes uten rimelig grunn. Beskjed om overdragelse må gis skriftlig.

20 Oppsigelse

a. Regelmessige tjenester (slik som webhotell og domene) fornyes automatisk for en ny periode hvis ikke Kunden sier opp Avtalen innen 30 dager før tidspunkt for automatisk fornyelse.

b. Andre tjenester har 2 måneders oppsigelsesfrist.

c. Oppsigelse skal skje skriftlig og kan gjøres av hver av partene uten grunn.

21 Konflikter/Lovvalg

Norsk rett skal anvendes ved gjennomføring av denne Avtalen. Uenighet mellom partene i forbindelse med denne Avtalen, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen 60 dager kan hver av partene henvise tvister til avgjørelse ved avtalt verneting Oslo tingrett.

22 Øvrige bestemmelser

a. Denne Avtalen med evt. vedlegg, går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger, diskusjoner og/eller avtaler. 

b. Endringer eller tillegg til denne Avtalen skal gjøres skriftlig.

c. Nærværende Avtale med vedlegg er skrevet i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene eller godkjent elektronisk ved registrering av IP-adresse.